Snabba företagslån till småföretag

Välkommen till Snabba låns blogg!

Vill du ha ett snabbt företagslån till småföretag? Vi hjälper dig genom bankernas djungel, lånleverantörer, peer-to-peer-utlåning och förklarar ord och begrepp som räntor, riskbedömning och mycket mer. Välkommen till Quick Loansp!

Business Loan Owner

Räntor för stora och små företagslån

Februari 7, 2018

Skillnaden i räntor mellan större och mindre företagslån har generellt minskat de senaste åren. Under fjärde kvartalet 2013 uppgick den genomsnittliga räntan på nya flytande företagslån till 2,55 procent för lån över 1 miljon och 3,78 procent för lån under 0,25 miljoner. Skillnaden i räntesats var således 1,23 procentenheter.

Som ett argument att räntorna är lägre på större företagslån är det vanligare att riskerna varierar mellan små, medelstora och stora företag. Finansinspektionen noterar upprepade gånger i sina rapporter att bankernas räntor och utlåning till "generellt är lån till mindre företag som är förknippade med större risk för banken" och att "det är därför rimligt att förvänta sig att det finns en viss skillnad i låneutgifter för stora och småföretag ".

Jag delar helt uppfattningen att olika risker är en relevant förklaring till olika räntor. Bankerna finansierar företagslån med en andel av eget kapital och en andel av det lånade kapitalet. När risken för en låntagare bedöms hög är en större andel av eget kapital nödvändigt än när risken för en låntagare bedöms vara låg och eftersom bankernas aktieägare har högre avkastningsmål än vad bankernas långivare kräver i ränta skapar detta en motiverad spridning av räntorna. Företag med låg risk bör därför betala en lägre ränta än företag med hög risk.


Credit risk assessment

Kreditriskbedömning

Januari 2, 2018

I december 2013 publicerade Europeiska bankmyndigheten EBA information som för första gången , möjliggör en undersökning av de risker som bankerna faktiskt har bedömt i sina företagskunder och i rapporten. Affärsutvecklingskvartalet kvartalet 4 2013 som presenterades i februari visar bankernas egna riskbedömningar av små, medelstora och stora företag.

Som det framgår av diagrammet är riskvikterna för små, medelstora och stora företag i stor utsträckning identiska, och hänvisningar till risken som motiverar högre räntor för små och medelstora företag är enligt min mening inte korrekta.

Samtidigt bör det betonas att riskvikterna används av bankerna för att beräkna det kapitalbehov som krävs för att vara motståndskraftigt mot oväntade förluster. Bankerna kompenserar också förväntade förluster i form av kreditförluster och beräkningarna som leder till riskvikter inkluderar lättnader för småföretag. Lättnaden innebär att riskvikten för småföretag kan vara densamma som för medelstora och stora företag, trots bankens bedömning att risken för insolvens är större. Därför kan det hävdas att räntorna för småföretag bör vara högre.

Det argumentet neutraliseras emellertid av de nya Basel 3-regler som gäller från årsskiftet. De nya reglerna innebär bland annat att riskvikterna för småföretag reduceras med ytterligare mindre än 24 procent och den motiverade effekten på räntorna på denna minskning är större än premien motiverad för att öka risken för kreditförluster .

Jag menar därför att skillnaderna i räntor för små, medelstora och stora företag inte kan förklaras av de olika riskerna. Istället är skillnaderna bland annat på grund av att små och medelstora företag ofta saknar både finansieringskällor än lån och referensramar för rimliga räntor.

Som jag framhäver i tidigare krönikor, som CFO, kan du visa vikten av finansiella färdigheter genom att ta upp frågan om bankens räntevillkor. Diskutera inte räntevillkor baserat på vad räntorna är idag men investera en timme i att förstå vad räntorna ska vara och skift diskussionen med banken från att hantera fuzzy lagstiftningsändringar till exakt ditt företags unika situation. Vad är risken och ett motiverat intresse för dig?


Statistics about business loans withoujt security

Statistik om företagslån utan säkerhet

November 17, 2017

Lån för icke-finansiella företag har varierat över tiden. Beroende på hur kreditvärderingen från bankerna har tittat har företagen haft olika sätt att få lån. Lånutveckling har historiskt följt konjunkturcykeln, men med viss lag och problem på vägen.

Statistiken visar också att en stor del av företagslån tas utan säkerhet, att lånen tas med lång löptid men att lånens räntebindning är kort. Företag kan också finansiera sig annat än banklån, till exempel genom att emittera värdepapper eller ta företagslån.

I Nationalbankens finansmarknadsstatistik som produceras av Statistiska centralbyrån rapporterar banker och andra monetära finansinstitut (MFI) 1 utlåning till icke-finansiella företag (nedan kallade företag).

Utlåningen, mätt som årlig tillväxttakt, har varit volatil sedan 2006. I december 2007 var tillväxten högst och mätt till 17,6 procent. Det visade då en nedåtgående trend över två år till följd av finanskrisen.

Tillväxttakten föll till februari 2010 när den uppgick till -4,7 procent. Sedan dess har tillväxten återhämtat sig, men har varit ganska stabil det senaste året. Sammantaget uppgick företagens upplåning till 1 885 miljarder i slutet av augusti 2013.


Unsecured loans are common

Osäkra lån är vanliga

October 24, 2017

Utlåning till företag kan delas in i den typ av säkerhet som lånet har. En sammanfattning visar att majoriteten av lånen har säkerheter i flerfamiljshus, medan osäkra lån, så kallade tomma lån, är den näst vanligaste låneformen. Det är vidare klart att lånskrediter har varierat betydligt mer än andra lånetyper. En av dessa spelare är Qred. De erbjuder osäkrade företagslån till små och medelstora stora företag. En annan tjänst är banker eller statliga instanser som kan ge dig lån för att stödja ditt företag. Det är vanligt att använda statlig finansiering eller finansiering som ett topplån för din andra finansiering.

Från januari 2006 till februari 2009 utgjorde kreditkrediter 48 procent av den totala ökningen av företagsupplåning. Från februari 2009 till september 2010 fanns det tomma lån som stod för nästan hela minskningen av utlåningen till företag.

En anledning till att det såg ut på detta sätt kan vara att banker under den värsta perioden av finanskrisen måste kräva lån på högre nivå i sin portfölj.

Den totala utlåningen minskade också under denna period. Detta kan bero på olika saker; antingen att företagen inte behövde ta så mycket lån vid denna tidpunkt, söka finansiering någon annanstans eller hade svårt att få finansiering.

Ett sannolikt scenario är att de större företagen sökt finansiering på annat håll medan mindre företag hade ekonomiska svårigheter. Att vissa företag haft ekonomiska svårigheter är något som bekräftas av Riksbankens företagsintervjuer.


Business Lending is affected by the business cycle

Företagsutlåning påverkas av konjunkturcykeln

September 8, 2017

Vad statistiken visar är att företagsupplåning är mycket känslig för det rådande ekonomiska klimatet, och att företag kan behöva andra finansieringsmöjligheter än att låna.

Från 2006 till nutid visar statistiken att utvecklingen i tillväxten av företagsutlåning följer konjunkturcykeln med viss fördröjning. Ekonomiska institutets barometerindikator, som sammanställer företags- och hushållsvisningar av konjunkturcykeln, började minska i mitten av 2007, medan tillväxten på utlåningen visade att dess första tendenser sjönk i början av 2008.

En liknande trend ses i en jämförelse mellan investering och tillväxt, där investeringarna svarar på förändringar i konjunkturcykeln innan tillväxten gör det. Samtidigt som barometerindikatorn föll, mitten av 2007 minskade investeringarna samtidigt som tillväxten fortsatte att öka.

Det kan påpeka att investeringar är vad företagen minskar i första hand i samband med konjunkturnedgångar, vilket leder till lägre efterfrågan på kredit och så småningom resulterar i en minskad tillväxt. På motsvarande sätt är investeringar lite som ett slöseri före ekonomisk uppgång.


Corporate loans have a long maturity

Företagslån har ofta en lång löptid men kort ränta

August 26, 2017

En av anledningarna till att tillväxten reagerar senare än konjunkturcykeln är företagsstrukturen.

Bolagets lånestruktur kan ses från två olika tillvägagångssätt. För det andra kan företagslån beskrivas utifrån deras löptid, vilket avser längden på låneavtalet. För det första kan det beskrivas baserat på lånets räntebindningstid, vilket refererar till den tid då bolaget har bundit räntan på lånet innan de måste förhandla om en ny ränta.

Statistiken i balansräkningen, som bygger på en undersökningsundersökning bland icke-finansiella företag, visar att företagen i allmänhet har högre lånebelopp med längre löptider än med kortare löptider.

Längre löptider definieras här som löptid över ett år medan kortare löptider är mindre än ett år. Att företag tenderar att ha längre lån är en förklaring till varför tillväxten reagerar senare än barometerindikatorn. Detta beror på att företagens förväntningar på konjunkturcykeln kan förändras innan löptiden för ett överenskommet lån har löpt ut.

Från och med 2006 har andelen långa lån varierat mellan 80 och 90 procent av den totala upplåningen exklusive koncernlån.

En annan möjlighet till finansiering för företag är att samla koncernlån från utlandet. Under hela perioden fram till tredje kvartalet 2012 har koncernlån varit drygt 40 procent av den totala upplåningen. Sedan slutet av 2012 har dock koncernlån minskat, vilket delvis kan förklaras av en ny förordning om företagsbeskattning införd vid årsskiftet 2012/2013.


Företagens lånestruktur

Augusti 11, 2017

Sett på räntebindningsperioden ser det ut att majoriteten av lånen har en kort räntebindningstid. Andelen lån med räntebindningstid upp till 1 år har ökat stadigt sedan 2006, förutom de senaste två åren, eftersom trenden har varit att fler företagslån har tagits med en räntebindningstid på mellan 1 och 5 år. I slutet av augusti 2013 var andelen lån med räntebindningstiden mellan 1 och 5 år ungefär 21 procent jämfört med oktober 2010 när aktien var drygt 15 procent.


Företag utfärdar huvudsakligen obligationer/lån

Juli 18, 2017

Som ett komplement till bankupplåning utfärdar många företag värdepapper för tillgång till kapital. Köparen av den utfärdade säkerheten lånar sedan pengar till företaget med löftet att det kommer att återbetalas med ränta vid en viss tidpunkt. Företagen kan emittera antingen certifikat, som är värdepapper med en löptid på upp till ett år, eller obligationer som är värdepapper med en löptid på ett år. Marknaden för företagspapper har generellt ökat sedan 2006. Vill du veta mer om företagslån och värdepapper? Läs mer

Obligationer utgör den största andelen av emitterade värdepapper och utgör cirka 80-90 procent av alla emitterade värdepapper från och med 2006. Fördelningen mellan företagsemitterade obligationer och certifikat har inte varierat avsevärt under denna period. I värdepappersdatabasen lanserad i mars 2013 kan man se att mycket av den totala emissionen är i utländsk valuta, nästan 60 procent. Företagen verkar vara beroende av utländsk finansiering och följaktligen påverkas också i större utsträckning av den ekonomiska situationen i olika länder utanför till exempel de nordiska länderna. Det kan vara mycket annorlunda i staterna, till exempel. Se därför till att du läser om företagslån på Garantier och utlåning .


Långa och hälsosamma relationer

June 24, 2017

Vi har ett kreditmarknads tillstånd från FSA och treasury och följer alltid deras villkor. Och till skillnad från många konkurrenter tror vi på lång sikt. Vi vill ha en lång och hälsosam relation med dig som kund. Därför borde våra lån inte fungera som en artificiell andning för företag i kris - de kommer att hjälpa dig att utveckla.

Vi vill vara din partner och kan anpassa villkoren efter dina omständigheter. Vi accepterar de flesta typer av säkerhet, såsom företagsabonnement och hypotekslån i fastigheter. Om du vill sänka priset ytterligare accepterar vi depositionen.


Norway

Vi är inte en bank

Mai 27, 2017

Här är vi experter inom företagsfinansiering för små och medelstora företag. Men även om vi gör samma saker som banken, är vi ingen styrelseledamöter, vi är entreprenörer.

Vi tror på innovation, inte någon form av felplacerad tradition. Vi agerar istället för att diskutera. Vi ser möjligheter där andra bara ser hinder. Vi ser människan när andra bara ser siffror. Med oss ​​får du en partner, någon att utvecklas med. Här och nu. Eftersom vi har tagit bort de omtänksamma, svåra och svåra. Var är det enkelt, snabbt och personligt. Och det har gjort oss alla utom en bank.

Men även om vi är snabbare, enklare och mer flexibla än de gamla bankerna, kommer vi aldrig att oroa oss för det. Vi har ett kreditmarknads tillstånd från inspektionen.

Vi tänker på lång sikt. Vi vet att det med tiden är ett bättre företag för att hjälpa företag att växa och entreprenörer når sin fulla potential. Och eftersom vi vill ha ett långt och hälsosamt förhållande med dig spelar vi med öppna kort.

Vi tror på öppenhet och ömsesidig respekt. På partnerskap och samarbete. Därför kommer vi aldrig att tvinga dig att komma ur dumma avtal. Våra avtal är enkla och de har inga bindningar.

Du samarbetar med oss ​​eftersom du vill - inte för att du måste.

Hur ansöker jag om ett snabbt företagslån?

Du kan alltid kontakta oss direkt eller ange här !

Artiklar om finansiering av småföretag

Det är alltid bra och hälsosamt att läsa om fältet du befinner dig, vill investera eller köpa från. Läs företagsnyheter dagligen här.

How do I apply for a quick business loan?

Well, you can always contact us directly or apply here!


Articles about small business financing

It is always good and healthy to read about the field you are in, are looking to invest or buy from. Read Business News Daily's article about The Small Business Financing Trends of 2018 here.


Tags

FöretagslånEntrepreneur Räkna ut företagslån Snabb finansiering Lån till småföretagare Ränta Företagsutlåning Kredit News Företag Bolagsobligationer Tillväxt företag